Προϊόντα

MATLAB Product Family

Προϊόντα MATLAB®

 

MATLAB
Λογισμικό για ανάπτυξη αλγόριθμων, συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων

Parallel Computing Toolbox
Παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία σε πολύ-επεξεργαστικά συστήματα και σε cluster υπολογιστών

MATLAB Distributed Computing Server
Εκτέλεση αλγορίθμων MATLAB και Simulink σε cluster υπολογιστών και server farms 

 

Μαθηματικά και Βελτιστοποίηση


Optimization Toolbox
Επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης (κλασικοί αλγόριθμοι και αλγόριθμοι μεγάλης κλίμακας)

Symbolic Math Toolbox
Εκτέλεση αλγεβρικών, διαφορικών και ολοκληρωτικών μετασχηματισμών – υπολογισμών με την χρήση συμβολικών μαθηματικών και αριθμητική μεταβλητής ακρίβειας

Partial Differential Equation Toolbox
Επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων με την χρήση μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων

Global Optimization Toolbox
Επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης πολλαπλών ακροτάτων με μη-συνεχείς και στοχαστικές αντικειμενικές συναρτήσεις (γενετικοί αλγόριθμοι, αλγόριθμοι άμεσης αναζήτησης, simulating annealing)

 

Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική Επεξεργασία


Statistics Toolbox
Στατιστική ανάλυση, μοντελοποίηση και ανάπτυξη αλγορίθμων

Neural Network Toolbox
Σχεδιασμός και προσομοίωση νευρωνικών δικτύων

Curve Fitting Toolbox
Προσαρμογή καμπυλών και επιφανειών σε δεδομένα, με την χρήση αλγορίθμων παλινδρόμησης, παρεμβολής και εξομάλυνσης

Spline Toolbox
Δημιουργία και διαχείριση spline προσεγγίσεων μοντέλων δεδομένων

Model-Based Calibration Toolbox
ιακρίβωση σύνθετων συστημάτων μετάδοσης (powertrain)

 

Σχεδιασμός και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου


Control System Toolbox
Σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων ελέγχου

System Identification Toolbox
Αναγνώριση γραμμικών και μη-γραμμικών δυναμικών συστημάτων από μετρήσεις εισόδου/εξόδου

Fuzzy Logic Toolbox
Σχεδιασμός και προσομοίωση συστημάτων ασαφούς λογικής

Robust Control Toolbox

Σχεδιασμός εύρωστων ελεγκτών για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με αβέβαιες παραμέτρους και μη μοντελοποιημένα δυναμικά χαρακτηριστικά


Model Predictive Control Toolbox
Σχεδιασμός και προσομοίωση ελεγκτών με μοντέλα πρόβλεψης (Model Predictive Control)

Aerospace Toolbox
Εργαλεία μοντελοποίησης αεροδιαστημικών συστημάτων. Πρότυπα αναφοράς, περιβαλλοντικά μοντέλα, αεροδυναμικοί συντελεστές

 

Επεξεργασία Σήματος και Τηλεπικοινωνίες


Signal Processing Toolbox
Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας και ανάλυσης σήματος

Signal Processing Blockset
Σχεδιασμός και προσομοίωση συστημάτων επεξεργασίας σήματος

Communications Toolbox
Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων του φυσικού στρώματος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

Filter Design Toolbox
Σχεδιασμός και ανάλυση φίλτρων (προσαρμοστικά, πολύρρυθμα και φίλτρα σταθερής υποδιαστολής)

Filter Design HDL Coder
Παραγωγή HDL κώδικα για φίλτρα σταθερής υποδιαστολής

Wavelet Toolbox
Ανάλυση και σύνθεση σημάτων και εικόνων με κυματιδιακές τεχνικές

Fixed-Point Toolbox
Σχεδιασμός και εκτέλεση αλγόριθμων σταθερής υποδιαστολής

RF Toolbox
Σχεδιασμός, μοντελοποίηση και ανάλυση δικτύων με RF στοιχεία

 

Επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο


Image Processing Toolbox
Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας

Video and Image Processing Blockset
Σχεδιασμός και προσομοίωση συστημάτων επεξεργασίας εικόνας και βίντεο

Image Acquisition Toolbox
Λήψη εικόνας και βίντεο από βιομηχανικά τυποποιημένο hardware

Mapping Toolbox
Ανάλυση και απεικόνιση γεωγραφικής πληροφορίας

 

Πειράματα και μετρήσεις


Data Acquisition Toolbox
Λήψη και αποστολή δεδομένων από κάρτες συλλογής δεδομένων

Instrument Control Toolbox
Έλεγχος και επικοινωνία με πειραματικά και μετρητικά όργανα

Image Acquisition Toolbox
Λήψη εικόνας και βίντεο από βιομηχανικά τυποποιημένο hardware

SystemTest
Διακρίβωση και έλεγχος εγκυρότητας συστημάτων επί την βάση περιπτώσεων δοκιμής (test cases). Διαχείριση πειραμάτων και ανάλυση αποτελεσμάτων

OPC Toolbox
Επικοινωνία με OPC servers

Vehicle Network Toolbox
Επικοινωνία συστημάτων ενδο-οχηματικών δικτύων με την χρήση πρωτοκόλλου CAN

 

Υπολογιστική Βιολογία


Bioinformatics Toolbox
Ανάλυση και απεικόνιση γονιδιακών, πρωτεϊνικών δεδομένων και μικροσυστοιχιών

SimBiology
Συστήματα υπολογιστικής βιολογίας και φαρμακοκινητικής

 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση


Financial Toolbox
Μοντελοποίηση και ανάλυση οικονομικών δεδομένων

Financial Derivatives Toolbox
Εργαλεία για την αποτίμηση και την ανάλυση ευαισθησίας παράγωγων προϊόντων

Datafeed Toolbox
Σύνδεση με πηγές δεδομένων στο διαδίκτυο για την εισαγωγή ιστορικών και Real – time δεδομένων

Fixed-Income Toolbox
Εργαλεία για τον υπολογισμό της τιμής, των αποδόσεων, των χρηματοροών, του duration και του convexity προϊόντων σταθερής απόδοσης

Econometrics Toolbox
Μοντελοποίηση και ανάλυση οικονομικών και χρηματοοικονομικών συστημάτων με χρήση στατιστικών μεθόδων

 

Εξαγωγή Εφαρμογών


MATLAB Compiler
Δημιουργία αυτόνομων εφαρμογών και C/C++ βιβλιοθηκών από κώδικα MATLAB

Spreadsheet Link EX(for Microsoft Excel)
Πρόσβαση των συναρτήσεων του MATLAB από φύλλα εργασίας του Microsoft Excel

 

Εξαγωγή Αλγορίθμων σε Software Components


MATLAB Builder EX(for Microsoft Excel)
Εξαγωγή των αλγορίθμων του MATLAB ως Microsoft Excel add-ins

MATLAB Builder NE(for Microsoft .NET Framework)
Εξαγωγή των αλγορίθμων του MATLAB ως .NET and COM components

MATLAB Builder JA(for Java language)
Εξαγωγή των αλγορίθμων του MATLAB ως Java classes

 

Σύνδεση με Βάσεις Δεδομένων και Τεχνική Τεκμηρίωση


Database Toolbox
Ανταλλαγή δεδομένων με σχεσιακές βάσεις δεδομένων

MATLAB Report Generator
Παραγωγή τεχνικής τεκμηρίωσης και αναφορών αλγορίθμων και αναλύσεων του MATLAB

 

  Simulink Product </p />
<p>Family

Προϊόντα Simulink®

 

Simulink
Σχεδιασμός και προσομοίωση δυναμικών μοντέλων

Simulink Report Generator
Παραγωγή τεχνικής τεκμηρίωσης και αναφορών μοντέλων Simulink και Stateflow

 

Μοντελοποίηση Συστημάτων Σταθερής Υποδιαστολής


Simulink Fixed Point
Σχεδιασμός και προσομοίωση συστημάτων σταθερής υποδιαστολής

 

Μοντελοποίηση Συστημάτων Βασισμένα σε Γεγονότα


Stateflow
Σχεδιασμός και προσομοίωση μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων και λογικής ελέγχου

SimEvents
Μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων διακριτών γεγονότων

 

Μοντελοποίηση Φυσικών Συστημάτων


Simscape
Μοντελοποίηση και προσομοίωση multidomain φυσικών συστημάτων

SimMechanics
Μοντελοποίηση και προσομοίωση μηχανολογικών συστημάτων

SimPowerSystems
Μοντελοποίηση και προσομοίωση ηλεκτρολογικών συστημάτων και συστημάτων ισχύος

SimDriveline
Μοντελοποίηση και προσομοίωση μηχανολογικών συστημάτων μετάδοσης

SimHydraulics
Μοντελοποίηση και προσομοίωση υδραυλικών συστημάτων

SimElectronics
Μοντελοποίηση και προσομοίωση ηλεκτρονικών και ηλεκτρο-μηχανολογικών συστημάτων

 

Γραφικές Προσομοιώσεις


Simulink 3D Animation
Τρισδιάστατη απεικόνιση και κίνηση μοντέλων Simulink

Gauges Blockset
Παρακολούθηση σημάτων με γραφικά εικονικά όργανα

 

Σχεδιασμός και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου


Simulink Control Design
Υπολογισμός PID κερδών, γραμμικοποίηση μοντέλων και σχεδιασμός συστημάτων ελέγχου

Aerospace Blockset
Εργαλεία μοντελοποίησης και προσομοίωσης αεροδιαστημικών συστημάτων (αεροσκάφη, διαστημόπλοια και συστήματα προώθησης)

Simulink Design Optimization
Εκτίμηση και βελτιστοποίηση των παραμέτρων μοντέλων Simulink

 

Επεξεργασία Σήματος και Τηλεπικοινωνίες


Signal Processing Blockset
Μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων επεξεργασίας σήματος

Communications Blockset
Σχεδιασμός και προσομοίωση του φυσικού στρώματος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

RF Blockset
Σχεδιασμός και προσομοίωση της συμπεριφοράς RF στοιχείων και συστημάτων σε ασύρματα δίκτυα

Video and Image Processing Blockset
Σχεδιασμός και προσομοίωση συστημάτων επεξεργασίας εικόνας και βίντεο

 

Παραγωγή Κώδικα


Real-Time Workshop
Παραγωγή C κώδικα από μοντέλα Simulink και από MATLAB κώδικα

Real-Time Workshop Embedded Coder
Παραγωγή C και C++ κώδικα βελτιστοποιημένου για ενσωματωμένα συστήματα

Stateflow Coder
Παραγωγή C κώδικα από διαγράμματα μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων

Simulink HDL Coder
Παραγωγή HDL κώδικα από μοντέλα Simulink και από MATLAB κώδικα

Target Support Package
Υλοποίηση παραγόμενου κώδικα σε ενσωματωμένους επεξεργαστές, μικροελεγκτές και DSPs

DO Qualification Kit(for DO-178)
Εμπλουτισμός των εργαλείων διακρίβωσης του Simulink και του Polyspace με το πρότυπο DO-178

IEC Certification Kit (for IEC 61508 and ISO 26262)
Εργαλεία για την πιστοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί με Simulink και Polyspace σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 61508 και ISO 26262

Simulink PLC Coder
Παραγωγή IEC 61131 δομημένου κώδικα για PLC και PAC

 

Rapid Prototyping and HIL Simulation


xPC Target
Προτυποποίηση σε πραγματικό χρόνο και hardware-in-the-loop προσομοίωση με την χρήση PC hardware

xPC Target Embedded Option
Δημιουργία αυτόνομων εφαρμογών πραγματικού χρόνου σε PC hardware

Real-Time Windows Target
Προσομοίωση μοντέλων Simulink σε Windows PC σε πραγματικό χρόνο

 

Διακρίβωση, Έλεγχος Εγκυρότητας και Δοκιμές


Simulink Verification and Validation
Καθορισμός και επισκόπηση προδιαγραφών, εφαρμογή προτύπων μοντελοποίησης και μέτρηση κάλυψης του μοντέλου

Simulink Design Verifier
Παραγωγή περιπτώσεων δοκιμής και μαθηματική απόδειξη ζητούμενων ιδιοτήτων μοντέλων

SystemTest
Διακρίβωση και έλεγχος εγκυρότητας συστημάτων επί την βάση περιπτώσεων δοκιμής (test cases). Διαχείριση πειραμάτων και ανάλυση αποτελεσμάτων

Embedded IDE Link
Υλοποίηση, βελτιστοποίηση και διακρίβωση κώδικα με σύνδεση στα αναπτυξιακά περιβάλλοντα ενσωματωμένων συστημάτων

EDA Simulator Link
Προσομοίωση και διακρίβωση VHDL και Verilog κώδικα μέσα από HDL προσομοιωτές