ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MATLAB

Workshop: MATLAB in Research

Δευτέρα 03/02/2014 - 17:00

Ανάλυση δεδομένων και μαθηματική μοντελοποίηση.
Προσομοίωση συστημάτων και υπολογιστικά πειράματα.


Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται ή θέλουν να ενημερωθούν και να δουν μέσα από αναλυτικά παραδείγματα τις δυνατότητες του MATLAB και του Simulink.

Θα χρησιμοποιηθούν πλήρως λειτουργικά μοντέλα υλοποιημένα σε Arduino UNO και Raspberry Pi.

 


Το σεμινάριο θα γίνει στο ELECTRA PALACE HOTEL

Ν. Νικοδήμου 18-20, ΑΘΗΝΑ - Αίθουσα BALLROOM 1

ΧΑΡΤΗΣ )


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

€ 25 μέχρι τις 24/01/2014 28/01/2014

€ 35 μετά τις 24/01/2014 28/01/2014

 (το κόστος περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 23%)

 


ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Πετσούνης Κώστας & Γκέτσης Ζαχαρίας

Μηχανικοί Εφαρμογών, Mentorhellas


Λίγα Λόγια

Η ανάπτυξη τεχνικών και επιστημονικών εφαρμογών είναι μια διαδικασία απαραίτητη τόσο στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο όσο και στην βιομηχανία. Ερευνητικές εργασίες αλλά και η εκπαιδευτική διαδικασία απαιτούν την υλοποίηση αλγορίθμων σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων και εφαρμογών όπως τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, ο σχεδιασμός συστημάτων ελέγχου, η συλλογή πειραματικών δεδομένων, η ανάπτυξη βιολογικών και οικονομικών μοντέλων, η προσομοίωση δυναμικών συστημάτων κ.α. Αντίστοιχα, εταιρείες και βιομηχανίες έχουν υπολογιστικές ανάγκες για την βελτιστοποίηση και τον έλεγχο των παραγωγικών τους διαδικασιών, την προσομοίωση ηλιακών και αιολικών συστημάτων, επεξεργασίας σήματος και εικόνας, την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών σημαντικών μεταβλητών (π.χ. τιμή και κατανάλωση ενέργειας, κέρδη και οικονομικά μεγέθη) και πολλές άλλες αναλύσεις.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις κοινός παρανομαστής είναι ότι οι αναλύσεις, η μαθηματική μοντελοποίηση και γενικά οι υπολογιστικές διαδικασίες υλοποιούνται από επιστήμονες εξειδικευμένους μεν στην ανάλυση που θέλουν να πραγματοποιήσουν, αλλά όχι τόσο εξοικειωμένους με τις πολύπλοκες προγραμματιστικές απαιτήσεις που θα επιτρέψουν την υλοποίηση της μελέτης.

Το υπολογιστικό περιβάλλον του MATLAB αποτελεί την λύση για την υλοποίηση των παραπάνω τεχνικών υπολογισμών.

 

 


Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Σκοπός του σεμιναρίου είναι μέσα από απλά παραδείγματα στο περιβάλλον του λογισμικού να σας δείξει πως μπορείτε να υλοποιήστε διαφόρους τεχνικούς υπολογισμούς και εφαρμογές. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με:

- Την εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικές πηγές (αρχεία, λογισμικά, Hardware)

- Την χρήση έτοιμων αλληλεπιδραστικών εργαλείων (GUI) για την υλοποίηση εξειδικευμένων τεχνικών υπολογισμών στην στατιστική ανάλυση δεδομένων, στην προσαρμογή μαθηματικών μοντέλων σε καμπύλες και επιφάνειες (curve/surface fitting) και την αναλυτική λύση των μαθηματικών εξισώσεων

- Την αυτοματοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αναλύσεων με την χρήση script αρχείων και function.

- Την προσομοίωση και τον σχεδιασμό γραμμικών και μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων χρησιμοποιώντας γραφικά διαγράμματα (blocks inside Simulink).

- Την δημιουργία μοντέλων που αντανακλούν την δομή του φυσικού συστήματος (physical networks).

- Την ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας σήματος και εικόνας και την υλοποίησή τους σε Raspberry Pi.

- Την υλοποίηση ελεγκτών σε Arduino UNO.

- Την αυτόματη παραγωγή C κώδικα.

 

 

 


Για τη συμμετοχή σας δεν είναι απαραίτητη η γνώση του λογισμικού. Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

17:00 – 17:30

Προσέλευση – Καφές

17:30 – 19:00        

Ενότητα 1η: Τεχνικές και επιστημονικές αναλύσεις / αλγόριθμοι

 

·        Περιβάλλον

·        Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων

·        Στατιστική ανάλυση και μαθηματική μοντελοποίηση

·        Αναλυτική επίλυση προβλημάτων εφαρμοσμένων μαθηματικών

19:00 – 19:15

Διάλειμμα

19:15 – 20:45       

Ενότητα 2η: Υπολογιστικά πειράματα και προσομοίωση

 

·        Περιγραφή δυναμικών συστημάτων με διαφορικές εξισώσεις

·        Μπλοκ διαγράμματα δυναμικών συστημάτων

·        Μοντελοποίηση με βάση τη τοπολογία και τις συνδέσεις του συστήματος

·        Προσομοίωση αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος/εικόνας

·        Υλοποίηση σε Arduino Uno και Raspberry Pi.

20:45 – 21:00

Ερωτήσεις – Συζήτηση


Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εγγραφής ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 60.31.121.